REGULAMIN KONKURSU

10 000 POWODÓW, BY CZUĆ SIĘ PIĘKNĄ!

§1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Gabinet Medycyny Estetycznej Borczyk z siedzibą: ul. Czajek 5, 40-001 Katowice, (32) 606 04 27 (zwany dalej: MEDYCYNA ESTETYCZNA BORCZYK) na stronie https://www.facebook.com/MedycynaEstetycznaBorczyk/.

1.2. Organizator konkursu firma MEDYCYNA ESTETYCZNA BORCZYK zleca jego przeprowadzenie firmie inmedium.pl agencja interaktywna z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 6/2, jako partnerowi biznesowemu i powierza mu czuwanie nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu.

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Konkurs – “10 000 powodów, by czuć się piękną” organizowany przez firmę MEDYCYNA ESTETYCZNA BORCZYK;
  2. Praca konkursowa – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w Konkursie;
  3. Użytkownik – osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie;
  4.  Organizator: MEDYCYNA ESTETYCZNA BORCZYK z siedzibą: ul. Czajek 5, 40-001 Katowice, (32) 606 04 27.

1.5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 15.03.2019 r. do 31.03.2019 r. do godziny 12:00. Publikacja wyników nastąpi do 7 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

1.6. Firma MEDYCYNA ESTETYCZNA BORCZYK zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie https://www.facebook.com/MedycynaEstetycznaBorczyk/.

1.7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania określonego w poście konkursowym na stronie: https://www.facebook.com/MedycynaEstetycznaBorczyk/.

1.8. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, przekazania nagrody.

1.10. Po przekazaniu nagrody zwycięzcom konkursu dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte , nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.

1.11. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, numer telefonu i adres do korespondencji.

1.12. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.

1.13. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na wykorzystanie swojej pracy konkursowej przez Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych.

1.14. Poprzez dostarczenie pracy konkursowej Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest jej autorem oraz że nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w pracy konkursowej. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z pracą konkursową, Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

1.15. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

1.16. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich wymagań regulaminowych oraz polubienie fanpage’a: https://www.facebook.com/MedycynaEstetycznaBorczyk/.

2.2. Aby wziąć udział w konkursie, należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: “Za co kochasz siebie najbardziej i co sprawia, że czujesz się piękna?”.

2.3. Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.4. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.

2.5. Pracownicy firmy MEDYCYNA ESTETYCZNA BORCZYK, spółek z nią powiązanych, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.

2.6. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę sama osobę uwzględniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika.

2.7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

2.8. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy konkursowej, wymienienia z imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu oraz upowszechnienia fotografii przedstawiającej jego wizerunek uwieczniony w momencie odbioru nagrody. Wszystkie powyższe materiały mogą zostać opublikowane na stronie Konkursu lub/i na stronie www Klienta.

§3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w składzie: Ewa Borczyk i Magdalena Pluta. Komisja konkursowa dokona wyboru spośród komentarzy pod postem konkursowym opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/MedycynaEstetycznaBorczyk/.

3.2. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w Konkursie i jego przebiegu, przekazuje się uczestnikom w poście umieszczonym na fan page’u https://www.facebook.com/MedycynaEstetycznaBorczyk/ 15.03.2019r. oraz w niniejszym regulaminie.

3.3. Każdy z Uczestników ma prawo do podjęcia tylko jednej próby udziału w Konkursie.

3.4. Uczestnikowi udostępniającemu dane, o których mowa w punkcie 2.1 przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Facebook.com lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu.

3.6. Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie, osoby kupujące polubienia, zdobywające je w nieuczciwy sposób lub kopiujące i wykorzystujące prace osób trzecich (w szczególności w celu określonym powyżej) będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie, a ich dane blokowane we wszelkich przyszłych przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych organizatora.

3.7. W konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłącznie osób trzecich.

3.8. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§4. NAGRODY

4.1. Organizator funduje 1 nagrodę w postaci:
- Zabiegu mezoterapii podciśnieniowej twarzy, o wartości 1 000 zł, który przeprowadzony w gabinecie MEDYCYNY ESTETYCZNEJ BORCZYK w Katowicach.

4.2. Laureat zostanie ogłoszony na stronie internetowej https://www.facebook.com/MedycynaEstetycznaBorczyk/ nie później niż 7 dni po zakończeniu zgłaszania prac konkursowych.

4.3. Laureat zostanie powiadomiony przez organizatora konkursu o wyniku na stronie https://www.facebook.com/MedycynaEstetycznaBorczyk/.

4.4. Laureat będzie mógł zrealizować nagrodę w gabinecie MEDYCYNY ESTETYCZNEJ BORCZYK pod adresem: ul. Czajek 5, 40-001 Katowice.

4.5. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.

4.6. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których odpadnie podstawa przyznania nagród (otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie itp.) dany Uczestnik Konkursu traci nagrodę. Informacja o zmianie Laureata pojawi się na stronie poświęconej Konkursowi. Anulowanie nagrody może nastąpić do 7 dni roboczych.

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres kontakt@inmedium.pl. Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.

5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

5.3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „10 000 powodów, by czuć się piękną”.

5.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.

5.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

5.6. Decyzja Komisji Konkursowej nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu.

6.2. Decyzje Komisji o których mowa w ust. 6.1. powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.